Parafia św. Jadwigi w Dobroszycach

Administracja cmentarza

Regulamin cmentarza parafialnego w Dobroszycach.

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół Katolicki otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz. Pol. (Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) stanowi się co następuje.

§1

Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dobroszycach, przy ul. Czereśniowej 12, zwanej dalej Parafią.

§2

 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz tej Parafii, który obecnie jest jego administratorem.
 2. Czynności administrowania cmentarzem Proboszcz powierza Administratorowi Cmentarza z zachowaniem uprawnień Proboszcza jako Zarządcy.
 3. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej. Kancelaria Parafialna czynna jest w dni powszednie wg tablicy ogłoszeń z wyjątkiem uroczystości kościelnych, świąt nakazanych, Wielkiego Czwartku.

§3

 1. Podczas liturgii pogrzebowej na cmentarzu obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7.12.2001 r. § 6 pkt 1).
 2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Nieczystości składane są do pojemników w wyznaczonych do tego miejscach.
 4. Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń i klęsk żywiołowych.
 5. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.
 6. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 7. Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody. Woda z ujęcia na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.

§4

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.

§5

 1. Wszelkie sprawy związane z: pracami ziemnymi, murarskimi, budowlanymi, kamieniarskimi oraz z pogrzebem, ekshumacją zwłok, przeniesieniem zwłok lub szczątków do innego grobu, budową grobowca, budową nowego pomnika, remontem pomnika, budową chodnika wokół grobu, posadowieniem ławki, posadzeniem krzewów wymagają uzyskania zgody Administratora Cmentarza.
 2. Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych oraz przekwalifikowania grobów ziemnych na murowane posiada Administrator cmentarza.
 3. Administrator cmentarza może powierzyć prace opisane w § 5, pkt. 2 osobom lub firmom zewnętrznym.

§6

 1. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 2. Prace remontowe i budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8.00 do 16.00. Odstępstwo od ww. reguły wymaga aprobaty Administratora Cmentarza.
 3. Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. Administrator Cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego sprzed robót.
 4. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.
 5. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.
 6. Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte poza teren Cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt.
 7. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu.
 8. Administrator Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów w ramach terenu cmentarnego.
 9. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania.
 10. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby.
 11. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Administratorem Cmentarza.
 12. Prace prowadzone poza ustalonym czasem lub bez zezwolenia Administratora uważane są za nielegalne.
 13. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

§7

Na Cmentarzu zabrania się:

 1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2. Zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotów itp.,
 3. Przemieszczania nagrobków,
 4. Prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego miejsca,
 5. Prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych,
 6. Sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia,
 7. Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora Cmentarza,
 8. Wjazdu rowerami (dopuszcza się przejście piesze z rowerem),
 9. Wprowadzania zwierząt,
 10. Palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających,
 11. Przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 12. Uprawiania żebractwa.

§8

 1. Wszelkie ofiary przyjmowane są w imieniu i na rzecz Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza Parafii.
 2. Wszelkie złożone ofiary za posługi cmentarne oraz wykorzystanie mienia cmentarnego należą w całości do Parafii i pozostają do dyspozycji Proboszcza.

§9

 1. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
 2. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
 3. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarządca Cmentarza.
 4. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca oraz Administrator nie mają żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.
 5. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 6. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.
 7. Groby zabytkowe oraz uznane za groby o wartości historycznej nie będą likwidowane.

§10

 1. Do dysponowania wolnym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego Dysponenta według podanej kolejności:
  a) pozostały małżonek/ka/,
  b) krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./,
  c) krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./,
  d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 2. Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.
 3. Posiadanie prawa, o którym umowa w ust. 1, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
 4. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej powyżej.
 5. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 6. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządcą lub Administratorem Cmentarza.

§11

W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje Zarządca lub Administrator Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

§12

 1. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu, Zarządca Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.

§13

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
  a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej,
  b) na zarządzenie Prokuratury lub Sądu,
  c) na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.
 2. Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza.

§14

Grobowiec na pustym placu powinien być wybudowany w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przedłużeniu się tego terminu miejsce może przejść do ponownej dyspozycji Zarządcy Cmentarza.

§15

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym:
  a) karty zgonu,
  b) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem.
 2. W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§16

Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

§18

Regulamin publikuje się w wersji szczegółowej na stronie internetowej Parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej.

 

Dobroszyce, dn. 12 września 2017 r.